Статут Српског просвјетног и културног друштва Просвјета

“Срп­ско про­свјет­но и кул­тур­но дру­штво Про­свје­та – Аустрија” је огранак “Српског про­свјет­ног и кул­тур­ног дру­штва Просвјета” са сједиштем на Палама, Република Српска, Босна и Херцеговина, које је основано 1902. го­ди­не у Са­ра­је­ву, а об­но­вље­но, после вишегодишње паузе, 1990. го­ди­не та­ко­ђе у Сарајеву.

СПКД “Про­свје­та” има своје огранке у Ре­пу­бли­ци Срп­ској, БиХ, Ср­би­ји, Цр­ној Го­ри и свим дру­гим зе­мља­ма гдје у значајнијем бро­ју жи­ве Ср­би, па тако и у Аустрији.

(1) Дру­штво но­си на­зив «Срп­ско про­свјет­но и кул­тур­но дру­штво Про­свје­та, одбор за Аустри­ју – у даљ­њем тек­сту Дру­штво.

(2) Сје­ди­ште Дру­штва је у Бе­чу, а под­руч­је ње­го­вог дје­ло­ва­ња се про­сти­ре на чи­та­ву Аустри­ју.

(3) При­ли­ком оства­ри­ва­ња сво­јих ци­ље­ва, за­цр­та­них у Ста­ту­ту, Дру­штво се осла­ња на про­грам Срп­ског про­свјет­ног и кул­тур­ног дру­штва „Про­свје­та“ у Ре­пу­бли­ци Срп­ској, од­но­сно Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни.

(4) Дру­штво мо­же осни­ва­ти огран­ке.

(5) Друштво има заставу, грб (лого) и печат. О облику и изгледу заставе, грба и печата одлучује Скупштина Друштва.

Дру­штво, чи­ји рад ни­је усмје­рен на ства­ра­ње про­фи­та, има сље­де­ће ци­ље­ве:

а) чу­ва­ње иден­ти­те­та срп­ског на­ро­да;

б) стал­на бри­га за ње­го­ва­ње и упо­тре­бу срп­ског је­зи­ка и ћи­ри­ли­це у свим ви­до­ви­ма кул­тур­ног и јав­ног жи­во­та срп­ског на­ро­да;

в) про­у­ча­ва­ње исто­ри­је и ње­го­ва­ње тра­ди­ци­је из жи­во­та Ср­ба;

г) про­у­ча­ва­ње и ње­го­ва­ње ди­сци­пли­на зна­чај­них за кул­ту­ру и ду­хов­ност срп­ског на­ро­да;

д) про­у­ча­ва­ње и ње­го­ва­ње срп­ске кул­тур­не ба­шти­не;

ђ) ор­га­ни­зо­ва­ње и под­сти­ца­ње на­уч­ног, кул­тур­ног, умјет­нич­ког и књи­жев­ног ства­ра­ла­штва;

е) раз­ви­ја­ње са­рад­ње са срод­ним ин­сти­ту­ци­ја­ма и ор­га­ни­за­ци­ја­ма у Аустри­ји и ино­стран­ству;

ж) уна­пре­ђе­ње кон­та­ка­та и са­рад­ње у обла­сти кул­ту­ре са при­пад­ни­ци­ма срп­ског на­ро­да у дру­гим зе­мља­ма;

з) пред­ста­вља­ње срп­ске кул­ту­ре и тра­ди­ци­је Аустри­јан­ци­ма и дру­гим ет­нич­ким гру­па­ма у Аустри­ји;

и) за­јед­нич­ке ма­ни­фе­ста­ци­је са Аустри­јан­ци­ма и дру­гим ет­нич­ким гру­па­ма у Аустри­ји, без обзира на њихову етничку припадност.

ј) бри­га о очу­ва­њу на­род­ног здра­вља и чо­вје­ко­ве око­ли­не;

к) Упознавање припадника других етничких група у Аустрији са српском културом и традицијом.

(1) Ци­ље­ви Дру­штва оства­ри­ва­ће се иде­ал­ним и ма­те­ри­јал­ним сред­стви­ма на­ве­де­ним у ста­во­ви­ма 2 и 3 овог па­ра­гра­фа.

(2) Иде­ал­на сред­ства су:

а) пре­да­ва­ња и ску­по­ви;

б) ди­ску­си­је;

в) из­ло­жбе и књи­жев­не ве­че­ри;

г) кул­тур­не при­ред­бе и ма­ни­фе­ста­ци­је;

д) осни­ва­ње књи­жев­них, пје­вач­ких, фол­клор­них, му­зич­ких и дру­гих гру­па и сек­ци­ја;

ђ) из­да­ва­ње пу­бли­ка­ци­ја;

е) уре­ђи­ва­ње ин­тер­нет стра­ни­це Дру­штва;

ж) ин­фор­ма­тив­на дје­лат­ност у елек­трон­ским и штам­па­ним ме­ди­ји­ма;

з) осни­ва­ње би­бли­о­те­ке и чи­та­о­ни­це;

и) осни­ва­ње књи­жа­ре;

ј) кур­се­ви срп­ског је­зи­ка за дје­цу и омла­ди­ну;

к) курсеви њемачког језика у циљу лакше интеграције и бољих шанси у друштву

к) до­дје­љи­ва­ње сти­пен­ди­ја ђа­ци­ма и сту­ден­ти­ма;

л) ор­га­ни­зо­ва­ње струч­них и на­уч­них од­бо­ра за срп­ски је­зик, исто­ри­ју, књи­жев­ност, ет­но­ло­ги­ју, му­зи­ко­ло­ги­ју, еко­ло­ги­ју и слич­но;

љ) за­јед­нич­ка дру­же­ња.

(3) Нео­п­ход­на ме­те­ри­јал­на сред­ства ће се обез­би­је­ди­ти:

а) осни­вач­ким уло­зи­ма и чла­на­ри­ном;

б) при­хо­ди­ма са при­ред­би и ма­ни­фе­ста­ци­ја као и при­хо­ди­ма из ра­да при­вред­них су­бје­ка­та чи­ји је осни­вач и вла­сник Дру­штво;

в) суб­вен­ци­ја­ма;

г) до­бро­вољ­ним при­ло­зи­ма;

д) ак­ци­ја­ма при­ку­пља­ња ма­те­ри­јал­них сред­ста­ва;

ђ) ле­га­ти­ма и до­бро­тво­ри­ма;

е) до­на­ци­ја­ма;

(1) Чла­но­ви Дру­штва мо­гу би­ти ре­дов­ни, ван­ред­ни и по­ча­сни.

(2) Ре­дов­ни чла­но­ви су они ко­ји у пу­ној мје­ри уче­ству­ју у оства­ри­ва­њу ци­ље­ва и за­да­та­ка Дру­штва утвр­ђе­них овим ста­ту­том. Ван­ред­ни чла­но­ви су они ко­ји ак­тив­но­сти Дру­штва по­ма­жу при­је све­га уве­ћа­ном чла­на­ри­ном или да­ва­њем до­дат­не фи­нан­сиј­ске или ма­те­ри­јал­не по­мо­ћи, као што су уте­ме­љи­ва­чи, до­бро­тво­ри, за­ду­жби­на­ри, ле­га­то­ри итд. Уте­ме­љи­ва­чи и до­бро­тво­ри су она ли­ца, ко­ја Дру­штву при­ло­же ба­рем ми­ни­мал­ни нов­ча­ни из­нос утвр­ђен од­лу­ком Скуп­шти­не Дру­штва. По­ча­сни чла­но­ви су она ли­ца, ко­је као та­кве про­гла­си Скуп­шти­на на при­је­длог Упра­ве или чла­на Дру­штва због њи­хо­вих по­себ­них за­слу­га за рад Дру­штва.

(1) Чла­но­ви Дру­штва мо­гу би­ти фи­зич­ка и прав­на ли­ца.

(2) Од­лу­ку о при­ма­њу ре­дов­них и ван­ред­них чла­но­ва до­но­си Упра­ва Дру­штва. У слу­ча­ју не­га­тив­не од­лу­ке, Упра­ва ни­је оба­ве­зна да ту од­лу­ку обра­зло­жи.

(3) При­јем ре­дов­них и ван­ред­них чла­но­ва при­је ре­ги­стра­ци­је Дру­штва вр­ше про­по­нен­ти (осни­ва­чи) Дру­штва, а уко­ли­ко је већ име­но­ва­на Упра­ва, он­да са­ма та Упра­ва. Ово члан­ство по­ста­је пу­но­ва­жно тек он­да ка­да Дру­штво бу­де и зва­нич­но ре­ги­стро­ва­но. Ако се Упра­ва иза­бе­ре по­сли­је ре­ги­стра­ци­је Дру­штва, он­да ће и (де­фи­ни­ти­ван) при­јем ре­дов­них и ван­ред­них чла­но­ва до из­бо­ра Упра­ве оба­вља­ти про­по­нен­ти Дру­штва.

(4) Про­гла­ша­ва­ње по­ча­сних чла­но­ва вр­ши Скуп­шти­на на пред­лог Упра­ве, с тим да сва­ки члан има пра­во да од­го­ва­ра­ју­ће пред­ло­ге упу­ти Упра­ви Дру­штва.

(5) Сваки члан има чланску карту и истовремено је члан „Просвјете“ у Босни и Херцеговини.

(1) Члан­ство у Дру­штву пре­ста­је: смр­ћу, до­бро­вољ­ним исту­па­њем или ис­кљу­че­њем (за фи­зич­ка лица), а код прав­них ли­ца до­бро­вољ­ним исту­па­њем или ис­кљу­че­њем, од­но­сно гу­бље­њем ста­ту­са прав­ног ли­ца.

(2) Исту­па­ње из члан­ства је мо­гу­ће на кра­ју тро­мје­сеч­ја, с тим што члан на­мје­ру о исту­па­њу мо­ра пи­сме­но са­оп­шти­ти Упра­ви нај­ма­ње мје­сец да­на ра­ни­је.

(3) Упра­ва мо­же ис­кљу­чи­ти не­ког чла­на уко­ли­ко овај не пла­ћа чла­на­ри­ну ду­же од шест мје­се­ци, а Упра­ва га је прет­ход­но два пу­та пи­сме­но опо­ме­ну­ла и да­ла му ра­зу­ман рок за пла­ћа­ње за­о­ста­ле чла­на­ри­не. Без об­зи­ра на ис­кљу­че­ње, члан је оба­ве­зан да пла­ти за­о­ста­лу чла­на­ри­ну.

(4) Ис­кљу­че­ње не­ког чла­на од стра­не Упра­ве мо­же усли­је­ди­ти и због гру­бог кр­ше­ња члан­ских оба­ве­за као и због не­ча­сног по­на­ша­ња са­мог чла­на.

(5) Од­лу­ку о опо­зи­ву по­ча­сног члан­ства из раз­ло­га на­ве­де­них у ста­ву 4 мо­же до­ни­је­ти Скуп­шти­на Дру­штва на при­је­длог Упра­ве.

(1) Сва­ки члан има пра­во и ду­жност да уче­ству­је у ра­ду Дру­штва, да при­су­ству­је при­ред­ба­ма и дру­гим ма­ни­фе­ста­ци­ја­ма ко­је ор­га­ни­зу­је Дру­штво и да ко­ри­сти ин­фра­струк­ту­ре Дру­штва. Пра­ва гла­са у Скуп­шти­ни као и ак­тив­но и па­сив­но би­рач­ко пра­во има­ју са­мо ре­дов­ни и по­ча­сни чла­но­ви.

(2) Сва­ки члан има пра­во да од Упра­ве до­би­је ко­пи­ју Ста­ту­та.

(3) Нај­ма­ње јед­на де­се­ти­на чла­но­ва има пра­во да од Упра­ве за­тра­жи са­зи­ва­ње Скуп­шти­не.

(4) Упра­ва је ду­жна да на сва­кој Скуп­шти­ни чла­но­ве ин­фор­ми­ше о ра­ду и фи­нан­сиј­ском по­сло­ва­њу Дру­штва. Упра­ва је ду­жна да та­кве ин­фор­ма­ци­је пру­жи и у би­ло ком дру­гом тре­нут­ку, и то у ро­ку од че­ти­ри сед­ми­це, уко­ли­ко то за­тра­жи нај­ма­ње јед­на де­се­ти­на чла­но­ва уз на­во­ђе­ње ва­ља­них раз­ло­га.

(5) Упра­ва је ду­жна да ин­фор­ми­ше чла­но­ве о кон­со­ли­до­ва­ном за­вр­шном ра­чу­ну. Уко­ли­ко се то чи­ни на Скуп­шти­ни, он­да у то мо­ра­ју би­ти укљу­че­ни чла­но­ви Над­зор­ног од­бо­ра.

(6) Оба­ве­за чла­но­ва је да у скла­ду са сво­јим мо­гућ­но­сти­ма ра­де на оства­ри­ва­њу ин­те­ре­са Дру­штва и из­бје­га­ва­ју све рад­ње ко­је мо­гу на­ни­је­ти ште­ту угле­ду и ци­ље­ви­ма Дру­штва. Они мо­ра­ју да се при­др­жа­ва­ју од­ре­да­ба Ста­ту­та као и од­лу­ка ор­га­на Дру­штва. Ре­дов­ни и ван­ред­ни чла­но­ви су ду­жни да на ври­је­ме пла­ћа­ју чла­на­ри­ну, чи­ју ви­си­ну утвр­ђу­је Скуп­шти­на.

Ор­га­ни Дру­штва су Скуп­шти­на (§§ 9 и 10), Упра­ва (§§ 11 до 13), Над­зор­ни од­бор (§ 14) и Ар­би­тра­жни суд (§ 15). Друштво мо­же, у скла­ду са Ста­ту­том, до­но­си­ти про­грам ра­да, по­слов­ник о ра­ду ор­га­на као и дру­га ак­та ко­јим се бли­же уре­ђу­ју пи­та­ња у ве­зи са на­чи­ном ра­да и дје­ло­ва­ња Дру­штва.

(1) Скуп­шти­на је „скуп чла­но­ва“ у сми­слу За­ко­на о удру­же­њи­ма гра­ђа­на из 2002. го­ди­не. Ре­дов­на Скуп­шти­на се одр­жа­ва сва­ке дви­је го­ди­не.

(2) Ван­ред­на Скуп­шти­на се мо­ра одр­жа­ти у ро­ку од че­ти­ри сед­ми­це

а) по од­лу­ци Упра­ве или ре­дов­не Скуп­шти­не,

б) на пи­сме­ни за­хтјев нај­ма­ње јед­не де­се­ти­не чла­но­ва,

в) на за­хтјев чла­но­ва Над­зор­ног од­бо­ра (§ 21, став 5, пр­ва ре­че­ни­ца За­ко­на о удру­же­њи­ма гра­ђа­на),

г) по од­лу­ци јед­ног или оба чла­на Над­зор­ног од­бо­ра (§ 21, став 5, дру­га ре­че­ни­ца За­ко­на о удру­же­њи­ма гра­ђа­на, § 11, став 2, тре­ћа ре­че­ни­ца овог Ста­ту­та),

д) по од­лу­ци ста­ра­те­ља ко­га по­ста­вља над­ле­жни суд ((§ 21, став 5, дру­га ре­че­ни­ца За­ко­на о удру­же­њи­ма гра­ђа­на 11, став 2, по­сљед­ња ре­че­ни­ца овог ста­ту­та).

(3) По­зив ка­ко на ре­дов­ну, та­ко и на ван­ред­ну Скуп­шти­ну мо­ра би­ти упу­ћен свим чла­но­ви­ма нај­ма­ње дви­је сед­ми­це при­је тер­ми­на за одр­жа­ва­ње скуп­шти­не пи­смом, фак­сом или елек­трон­ском по­штом (на број фак­са, од­но­сно на адре­су елек­трон­ске по­ште ко­ју је члан са­оп­штио Дру­штву). Скуп­шти­ну мо­гу са­зва­ти Упра­ва (§ став 1 и 2, лит. а – в), је­дан или оба чла­на Над­зор­ног од­бо­ра (став 2, лит. г) или ста­ра­тељ ко­га по­ста­ви над­ле­жни суд (став 2, лит. д).

(4) Аманд­ма­ни за Скуп­шти­ну до­ста­вља­ју се Упра­ви у пи­са­ној фор­ми, фак­сом, ре­дов­ном или елек­трон­ском по­штом нај­ма­ње се­дам да­на при­је да­ту­ма одр­жа­ва­ња Скуп­шти­не.

(5) Ва­же­ћи за­кључ­ци мо­гу се – осим кад је у пи­та­њу за­хтјев за са­зи­ва­ње ван­ред­не Скуп­шти­не – до­но­си­ти са­мо ако су у ве­зи са днев­ним ре­дом.

(6) Пра­во уче­шћа на Скуп­шти­ни има­ју сви чла­но­ви. Пра­во гла­са има­ју са­мо ре­дов­ни и почасни чланови. Сва­ки члан има је­дан глас. У слу­ча­ју не­мо­гућ­но­сти до­ла­ска на Скуп­шти­ну, мо­гу­ће је пре­но­ше­ње пра­ва гла­са пи­сме­ним овла­шће­њем на не­ког дру­гог чла­на.

(7) Скуп­шти­на пу­но­ва­жно од­лу­чу­је ако су сви чла­но­ви Дру­штва уред­но по­зва­ни и ако је при­сут­на нај­ма­ње по­ло­ви­на чла­но­ва Дру­штва. Уко­ли­ко овај дру­ги услов ни­је ис­пу­њен у тре­нут­ку ка­да Скуп­шти­на тре­ба да поч­не, по­че­так Скуп­шти­не се по­мје­ра за по­ла са­та и та­да она пу­но­ва­жно од­лу­чу­је без об­зи­ра на број при­сут­них чла­но­ва Дру­штва под усло­вом да је чла­но­ви­ма у по­зи­ву за Скуп­шти­ну скре­ну­та па­жња на ову окол­ност.

(8) Скуп­шти­на до­но­си од­лу­ке по пра­ви­лу нат­по­ло­вич­ном ве­ћи­ном ва­же­ћих гла­со­ва при­сут­них чла­но­ва, осим у слу­ча­је­ви­ма ми­је­ња­ња Ста­ту­та и га­ше­ња Дру­штва ка­да је по­треб­на дво­тре­ћин­ска ве­ћи­на ва­же­ћих гла­со­ва при­сут­них чла­но­ва.

(9) Скуп­шти­ни пред­сје­да­ва пред­сјед­ник Упра­ве, а у слу­ча­ју спри­је­че­но­сти ње­гов за­мје­ник. Ако је и он спри­је­чен, он­да Скуп­шти­ни пред­сје­да­ва по го­ди­на­ма нај­ста­ри­ји при­сут­ни члан Упра­ве Дру­штва.

Скуп­шти­на:

а) усва­ја про­грам ра­да за свој изборни пе­ри­од;

б) усва­ја фи­нан­сиј­ски план;

в) раз­ма­тра и усва­ја из­вје­штај о ра­ду као и фи­нан­сиј­ски из­ве­штај уз укљу­чи­ва­ње чла­но­ва Над­зор­ног од­бо­ра;

г) би­ра и смје­њу­је чла­но­ве Упра­ве и Над­зор­ног од­бо­ра;

д) одо­бра­ва прав­не по­сло­ве из­ме­ђу чла­но­ва Над­зор­ног од­бо­ра и Дру­штва;

ђ) ра­зр­је­ша­ва Упра­ву;

е) утвр­ђу­је ви­си­ну при­ступ­ни­не и чла­на­ри­не за ре­дов­не и ван­ред­не чла­но­ве;

ж) до­дје­љу­је и уки­да ста­тус по­ча­сног чла­на;

з) од­лу­чу­је о из­мје­на­ма Ста­ту­та и до­бро­вољ­ном га­ше­њу Дру­штва;

и) спро­во­ди кон­сул­та­ци­је и од­лу­чу­је о дру­гим пи­та­њи­ма ко­ја су на днев­ном ре­ду.

(1) Упра­ву чи­ни једанаест чла­но­ва: пред­сјед­ник и ње­гов за­мје­ник, се­кре­тар и ње­гов за­мје­ник и бла­гај­ник и ње­гов за­мје­ник и још петоро чланова.

(2) Упра­ву би­ра Скуп­шти­на. У слу­ча­ју смр­ти чла­на Упра­ве, те бо­ле­сти, не­ак­тив­но­сти, или из дру­гих оправ­да­них раз­ло­га, Упра­ва мо­же у то­ку ман­дат­ног пе­ри­о­да име­но­ва­ти но­ве чла­но­ве Упра­ве из ре­до­ва чла­но­ва са па­сив­ним пра­вом гла­са, с тим да је нео­п­ход­но да се на пр­вој сље­де­ћој Скуп­шти­ни при­ба­ви са­гла­сност за то име­но­ва­ње. Уко­ли­ко не до­ђе до по­пу­не ко­оп­ти­ра­њем, та­ко да Упра­ва ни­је у ста­њу да ра­ди у пот­пу­но­сти или на нео­д­ре­ђе­но ду­же ври­је­ме, сва­ки од чла­но­ва Над­зор­ног од­бо­ра је ду­жан да од­мах са­зо­ве ван­ред­ну Скуп­шти­ну у ци­љу би­ра­ња но­ве Упра­ве. Уко­ли­ко ни чла­но­ви Над­зор­ног од­бо­ра ни­су у ста­њу да дје­лу­ју, он­да је сва­ки ре­дов­ни члан, ко­ји уочи озбиљ­ност си­ту­а­ци­је, ду­жан да од­мах од над­ле­жног су­да за­тра­жи по­ста­вља­ње ста­ра­те­ља ко­ји без од­ла­га­ња мо­ра да са­зо­ве ван­ред­ну Скуп­шти­ну.

(3) Упра­ва се би­ра на дви­је го­ди­не; по­сли­је тог пе­ри­о­да је мо­гућ ре­и­збор. Сва­ка функ­ци­ја у Упра­ви се мо­ра оба­вља­ти лич­но.

(4) Сјед­ни­це Упра­ве пи­сме­ним или усменим пу­тем са­зи­ва њен пред­сјед­ник, а у слу­ча­ју ње­го­ве спри­је­че­но­сти – ње­гов за­мје­ник. Ако је и овај спри­је­чен на ду­же нео­д­ре­ђе­но ври­је­ме, он­да сва­ки члан Упра­ве мо­же са­зва­ти сјед­ни­цу Упра­ве.

(5) Упра­ва пу­но­ва­жно од­лу­чу­је ако су по­зва­ни сви ње­ни чла­но­ви и ако је по­ло­ви­на њих при­сут­на на сјед­ни­ци.

(6) Упра­ва од­лу­чу­је нат­по­ло­вич­ном ве­ћи­ном гла­со­ва при­сут­них чла­но­ва; у слу­ча­ју не­ри­је­ше­ног ре­зул­та­та од­лу­чу­је глас пред­сјед­ни­ка.

(7) Сјед­ни­ца­ма Упра­ве пред­сје­да­ва њен пред­сјед­ник, а у слу­ча­ју ње­го­ве спри­је­че­но­сти, њен пот­пред­сјед­ник. Ако је и он спри­је­чен, он­да сјед­ни­ца­ма пред­сје­да­ва по го­ди­на­ма нај­ста­ри­ји при­сут­ни члан Упра­ве или не­ки дру­ги члан Упра­ве за ко­јег се од­лу­чи ве­ћи­на оста­лих чла­но­ва Упра­ве.

(8) Ман­дат чла­на Упра­ве (став 3) пре­ста­је осим смр­ћу и ис­те­ком ман­да­та, смје­њи­ва­њем (став 9) или да­ва­њем остав­ке (став 10).

(9) Пред­сјед­ник и се­кре­тар Упра­ве су по функ­ци­ји чла­но­ви Скуп­шти­не Дру­штва са сје­ди­штем у Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни (Генерална скупштина) и при­су­ству­ју ње­ним ре­дов­ним и ван­ред­ним за­сје­да­њи­ма.

(10) Скуп­шти­на има пра­во да у сва­ком тре­нут­ку сми­је­ни чи­та­ву Упра­ву или ње­не по­је­ди­не чла­но­ве. Смје­њи­ва­ње сту­па на сна­гу из­бо­ром но­веУпра­ве, од­но­сно чла­но­ва Упра­ве.

(11) Чла­но­ви Упра­ве има­ју пра­во да у сва­ком тре­нут­ку да­ју пи­сме­ну остав­ку. Из­ја­ва о да­ва­њу остав­ке се упу­ћу­је Упра­ви, од­но­сно Скуп­шти­ни ка­да остав­ку да­је чи­та­ва Упра­ва. Остав­ка по­ста­је дје­ло­твор­на тек из­бо­ром или ко­оп­ти­ра­њем (став 2) на­сљед­ни­ка.

За­да­так Упра­ве је да ру­ко­во­ди ра­дом Дру­штва. Она је „ру­ко­во­де­ћи ор­ган“ у сми­слу За­ко­на о удру­же­њи­ма гра­ђа­на из 2002. го­ди­не.

Над­ле­жна је за све за­дат­ке ко­ји Ста­ту­том ни­су пре­ни­је­ти у над­ле­жност не­ких дру­гих ор­га­на Дру­штва:

(1) ор­га­ни­зу­је фи­нан­сиј­ско по­сло­ва­ње при­мје­ре­но по­тре­ба­ма Дру­штва са те­ку­ћим во­ђе­њем ула­ска и из­ла­ска фи­нан­сиј­ских сред­ста­ва и во­ди спи­сак имо­ви­не као ми­ни­мал­ну оба­ве­зу;

(2) при­пре­ма на­црт бу­џе­та, из­вје­штај о ра­ду и фи­нан­сиј­ски из­вје­штај;

(3) при­пре­ма и са­зи­ва Скуп­шти­ну у слу­ча­је­ви­ма § 9 став 1 и став 2, лит. а – в, овог ста­ту­та;

(4) ин­фор­ми­ше чла­но­ве Дру­штва о ак­тив­но­сти­ма Дру­штва, фи­нан­сиј­ском по­сло­ва­њу Дру­штва као и о ве­ри­фи­ко­ва­ном из­вје­шта­ју о финансијском по­сло­ва­њу;

(5) упра­вља имо­ви­ном Дру­штва;

(6) при­ма и ис­кљу­чу­је ре­дов­не и ван­ред­не чла­но­ве Дру­штва;

(7) при­ма и от­пу­шта за­по­сле­не рад­ни­ке у Дру­штву.

(8) Упра­ва јед­ном го­ди­шње, а по по­тре­би и че­шће, под­но­си из­вје­штај Глав­ном од­бо­ру у Босни и Херцеговини о ра­ду Друштва у Аустри­ји.

(1) Пред­сјед­ник во­ди те­ку­ће по­сло­ве Дру­штва. Се­кре­тар по­ма­же пред­сјед­ни­ку у ру­ко­во­ђе­њу по­сло­ви­ма Дру­штва.

(2) Пред­сјед­ник пред­ста­вља Дру­штво. Пи­сме­на до­ку­мен­та су пу­но­ва­жна ако их пот­пи­шу пред­сјед­ник или се­кре­тар, док су за фи­нан­сиј­ске тран­сак­ци­је (дис­по­зи­ци­је имо­вин­ских до­ба­ра) нео­п­ход­ни пот­пи­си пред­сјед­ни­ка и бла­гај­ни­ка. За прав­не по­сло­ве из­ме­ђу чла­но­ва Упра­ве и са­ме Упра­ве нео­п­ход­на је са­гла­сност још нај­ма­ње јед­ног чла­на Упра­ве ко­ји је лич­но не­у­тра­лан у ве­зи са том прав­ном ства­ри.

(3) Пу­но­моћ за оба­вља­ње прав­них по­сло­ва, тј. за за­сту­па­ње Дру­штва пре­ма ва­ни и пот­пи­си­ва­ње од­го­ва­ра­ју­ћих до­ку­ме­на­та, мо­гу из­да­ти са­мо ли­ца на­ве­де­на у ста­ву 2.

(4) У слу­ча­ју да Дру­штву при­је­ти не­по­сред­на опа­сност од уни­ште­ња ма­те­ри­јал­них до­ба­ра или трај­не ште­те по углед Дру­штва због ко­јих се мо­ра хит­но дје­ло­ва­ти, пред­сјед­ник има пра­во да и у ства­ри­ма за ко­је су над­ле­жни Скуп­шти­на и Упра­ва, са­мо­стал­но и на вла­сти­ту од­го­вор­ност до­но­си по­треб­не од­лу­ке; те од­лу­ке мо­ра­ју на­кнад­но би­ти одо­бре­не од стра­не над­ле­жних ор­га­на Дру­штва.

(5) Пред­сјед­ник пред­сје­да­ва Скуп­шти­ни и Упра­ви.

(6) Се­кре­тар во­ди за­пи­сни­ке Скуп­шти­не и Упра­ве.

(7) Бла­гај­ник је од­го­во­ран за уред­но фи­нан­сиј­ско по­сло­ва­ње Дру­штва.

(8) У слу­ча­ју спри­је­че­но­сти, пред­сјед­ни­ка, се­кре­та­ра и бла­гај­ни­ка за­мје­њу­ју њи­хо­ви за­мје­ни­ци.

(1) Скуп­шти­на би­ра два чла­на Над­зор­ног од­бо­ра на пе­ри­од од дви­је го­ди­не. По­сли­је ис­те­ка дво­го­ди­шњег пе­ри­о­да мо­гућ је ре­и­збор. Чла­но­ви Над­зор­ног од­бо­ра не мо­гу би­ти чла­но­ви ни­јед­ног дру­гог ор­га­на из­у­зев Скуп­шти­не – чи­ји рад над­зи­ру.

(2) За­да­так чла­но­ва Над­зор­ног од­бо­ра је кон­тро­ла те­ку­ћег по­сло­ва­ња, као и кон­тро­ла фи­нан­сиј­ског по­сло­ва­ња у сми­слу уред­ног ра­чу­но­вод­ства и тро­ше­ња сред­ста­ва у скла­ду са Ста­ту­том. Упра­ва је ду­жна да чла­но­ви­ма Над­зор­ног од­бо­ра ста­ви на рас­по­ла­га­ње сва по­треб­на до­ку­мен­та и да им да све по­треб­не ин­фор­ма­ци­је. Чла­но­ви Над­зор­ног од­бо­ра су ду­жни да Упра­ву оба­ви­је­сте о ре­зул­та­ти­ма кон­тро­ле.

(3) За прав­не по­сло­ве из­ме­ђу чла­но­ва Над­зор­ног од­бо­ра и Дру­штва је нео­п­ход­на са­гла­сност Скуп­шти­не. Ина­че, за чла­но­ве Над­зор­ног од­бо­ра ва­же од­ред­бе § 11, став 8 до 10, по сми­слу.

(1) Ар­би­тра­жни суд, као ин­тер­ни ор­ган Дру­штва, је над­ле­жан за рје­ша­ва­ње свих спо­ро­ва ко­ји на­ста­ју уну­тар Дру­штва у окви­ру ње­го­вог ра­да. То је „ин­сти­ту­ци­ја за по­рав­на­ње“ у сми­слу За­ко­на о удру­же­њи­ма гра­ђа­на из 2002. го­ди­не, а не ар­би­тра­жни суд пре­ма §§ 577 ff ZPO, За­ко­на о пар­нич­ном по­ступ­ку.

(2) Ар­би­тра­жни суд чи­не три ре­дов­на чла­на Дру­штва. Он се оформ­љу­је та­ко што јед­на стра­на у спо­ру у пи­сме­ној фор­ми име­ну­је Упра­ви јед­ног чла­на као су­ди­ју. У ро­ку од се­дам да­на Упра­ва тра­жи од дру­ге стра­не у спо­ру да у ро­ку од че­тр­на­ест да­на име­ну­је са сво­је стра­не чла­на Ар­би­тра­жног су­да. По­што од Упра­ва у ро­ку од се­дам да­на до­би­ју од­го­ва­ра­ју­ће оба­вје­ште­ње, име­но­ва­не су­ди­је би­ра­ју у ро­ку од сли­је­де­ћих че­тр­на­ест да­на тре­ћег ре­дов­ног чла­на за пред­сјед­ни­ка Ар­би­тра­жног су­да. У слу­ча­ју да пред­ло­же­ни до­би­ју исти број гла­со­ва, од­лу­чу­је жри­јеб. Чла­но­ви Ар­би­тра­жног су­да не мо­гу бит чла­но­ви ни­јед­ног дру­гог ор­га­на – из­у­зев Скуп­шти­не – чи­ји рад је пред­мет ар­би­тра­же.

(3) По­што са­слу­ша обје стра­не, Ар­би­тра­жни суд до­но­си сво­ју од­лу­ку у при­су­ству свих сво­јих чла­но­ва про­стом ве­ћи­ном гла­со­ва. Су­ди­је Ар­би­тра­жног су­да од­лу­ке до­но­се уз пу­но по­што­ва­ње сво­је сви­је­сти и са­вје­сти. Од­лу­ке су­да су ко­нач­не уну­тар Дру­штва.

(1) Од­лу­ку о до­бро­вољ­ном рас­пу­шта­њу Дру­штва мо­же до­ни­је­ти са­мо Скуп­шти­на, и то са­мо са дво­тре­ћин­ском ве­ћи­ном ва­же­ћих гла­со­ва при­сут­них чла­но­ва и уз претходне консултације са Главним одбором СКПД «Просвјета» у Босни и Херцеговини.

(2) Скуп­шти­на мо­ра до­ни­је­ти од­лу­ку и о то­ме шта ће се де­си­ти са имо­ви­ном Дру­штва уко­ли­ко по­сто­ји. Она мо­ра да име­ну­је јед­но ли­це ко­је ће оба­ви­ти по­треб­ну про­це­ду­ру као и да до­не­се од­лу­ку о то­ме на ко­га ће то ли­це пре­ни­је­ти имо­ви­ну ко­ја оста­не по­сли­је под­ми­ре­ња свих по­тра­жи­ва­ња. Та имо­ви­на се, уко­ли­ко Скуп­шти­на дру­га­чи­је не од­лу­чи, пре­но­си на Срп­ску пра­во­слав­ну цр­кве­ну оп­шти­ну „Све­ти Са­ва“ у Бе­чу, уз пра­во да иста њо­ме ру­ко­во­ди и чу­ва је до вре­ме­на ка­да ће се по­но­во сте­ћи усло­ви за по­кре­та­ње ра­да новог друштва са истим или сличним циљевима у Аустри­ји, којем ће та имовина тада бити стављена на даље располагање.